**ปิดรับสมัคร ** – วันที่ 15/12/66 อบรมฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย : หลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Risk & Opportunity management, Internal audit and Prepare audit checklist,CAR/PAR technique, Uncertainty of measurement

อบรมฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย ปีที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 15/12/66 – Online by Zoom
หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017 Risk & Opportunity management, Internal audit and Prepare audit checklist,CAR/PAR technique, Uncertainty of measurement 
(การประเมินความเสี่ยงและโอกาส, การตรวจติดตามภายในและการเทคนิคการเตรียมคำถาม, การตอบ СAR/PAR อย่างมีประสิทธิผล, และการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด)

โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต

 

เนื้อหาหลักสูตรที่ลูกค้าจะได้รับ :
1. การประเมินความเสี่ยงและโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ (ข้อกำหนด 8.5)
     1.1 หลักการพื้นฐานแนวคิดด้านความเสี่ยง (Risk base thinking)
     1.2 กิจกรรมและกระบวนการที่ต้องประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนด ISO 17025
     1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงกระบวนการ (Process approach) – Workshop
     1.4 การชี้บ่งความเสี่ยง, ระบุผลกระทบและโอกาสเกิด ของความเสี่ยง
     1.5 การประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนรองรับกรณีความเสี่ยงสูง – Workshop
.
2. การตรวจติดตามภายในและเทคนิคการเตรียมคำถาม (Audit checklist)
    2.1 การจัดทำ Audit checklist ตรวจข้อกำหนดด้านบริหาร (Horizontal audit)
    2.2 การจัดทำ Audit checklist ตรวจด้านวิขาการ (Vertical audit) – Workshop
    2.3 เทคนิคการตรวจและการบันทึกหลักฐาน (Conduct and audit evidence)
    2.4 แนวทางการตัดสินความไม่สอดคล้อง (CAR (Major/Minor)/ PAR & Obs.)
.
3. เทคนิคการตอบ CAR/PAR อย่างมีประสิทธิผลและไม่เกิด CAR ซ้ำ
    3.1 การเขียน CAR/PAR โดยเทคนิค 4W + 1H -Workshop
    3.2 การวิเคราะห์สาเหตุโดย Why-Why
    3.3 การกำหนดแนวทางแก้ไขและการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างมีประสิทธิผล – Workshop
.
4. การประมาณค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) สำหรับ Calibration & Testing lab
    4.1 ตีความการประมาณค่าความไม่แน่นอนตามข้อกำหนด 7.6 ของ ISO/IEC 17025
    4.2 การประเมิน Type A Uncertainty
    4.3 การประเมิน Type B Uncertainty และปรับระดับความเชื่อมั่นเป็น 68%
    4.4 การรวมแหล่งความไม่แน่นอนทั้งหน่วยเดียวกัน (Ci) และต่างหน่วยวัด (RSU)
    4.5 การขยายความไม่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และการรายงานผล (Reporting)
           Workshop ประเมิน Uncertainty และขยายความไม่แน่นอนที่ 95% (K =2)

 

สนใจอบรมสามารถลงทะเบียนจาก Link ได้เลยค่ะ

(เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลยืนยันการอบรมภายใน 3 วัน)

https://forms.gle/TWwRbKKmSDDfbm9VA