วันที่ 8/12/66 อบรมฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย : หลักสูตร IATF 16949:2016 Process audit & Product audit, CAR/PAR technique and Contingency plan

อบรมฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำปี 2566

วันที่ 8/12/66 – Online by Zoom
หลักสูตร : IATF 16949:2016 Process audit & Product audit, CAR/PAR technique and Contingency plan 
(การตรวจกระบวนการผลิต & การตรวจผลิตภัณฑ์,เทคนิคการตอบ СAR/PAR และการดำเนินการต่อแผนฉุกเฉิน)

โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต

 

เนื้อหาหลักสูตรที่ลูกค้าจะได้รับ :
1. ตีความข้อกำหนด 9.2.2.3 และ 9.2.2.4 process & product audit
2. คุณสมบัติของผู้ตรวจ Process and product audit ตามข้อกำหนด 7.2.3
3. การจัดทำโปรแกรมการตรวจ Process & Product audit – Workshop
4. การตรวจติดตามกระบวนการผลิต (Process audit)
       4.1 เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการตรวจ Process audit
       4.2 รวม 5 ข้อหลัก สำหรับการตรวจ Process audit
       4.3 จัดทำ Audit checklist จาก WI, PFMEA, Control plan -Workshop
5. การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ (Product audit)
       5.1 เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการตรวจ Product audit
       5.2 รวม 6 ข้อหลัก สำหรับการตรวจ Process audit
       5.3 จัดทำ Audit checklist อ้างอิง Control plan, Inspection Std. – Workshop
6. การเขียน NC/CAR ตามหลัก 4W1H และตามแนวทางของ IATF
7. เทคนิคการตอบ CAR อย่างมีประสิทธิผล by Why-Why analysis – Workshop
8. แผนรองรับกรณีฉุกเฉิน (Contingency plan)
       8.1 การจัดทำแผนฉุกเฉินทั้ง 9 ประเด็น ตามข้อกำหนด 6.1.2.3 – Workshop
       8.2 การประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต
       8.3 การกำหนดแผนซ้อมและการจำลองเหตุการณ์
       8.4 การทบทวนและประเมินผลการซ้อมประจำปี – Workshop
       8.5 แผนฉุกเฉินที่เป็นไปตามความเสี่ยงและผลกระทบต่อลูกค้า

 

สนใจอบรมสามารถลงทะเบียนจาก Link ได้เลยค่ะ

(เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลยืนยันการอบรมภายใน 3 วัน)

https://forms.gle/bL9AtT74doT7HHWF8