ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

In-house Training Online by zoom

online by zoom ราคา 12,000 บาท/วัน ทุกหลักสูตรอบรม ยกเว้น ISO/IEC 17025:2017 ราคาหลักสูตรละ 15,000 บาท/วัน   รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

Package ISO/IEC 17025:2017 In-house Training

ISO/IEC 17025:2017  Package ราคาพิเศษสุดคุ้มให้เลือกถึง 5 Package    รายละเอียดเพิ่มเติม 1. เอกสารอบรม 25 เล่ม/หลักสูตร 2. ใบ Certificate

ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรม In-house Training หลักสูตร Automotive Core Tools (หลักสูตร 3 วัน)

บรรยากาศการอบรม In-house Training บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิ่ง แอพพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 9-11 มิถุนายน 2564

บริการของ TQC (Thailand)

ที่ปรึกษาจัดทำระบบ
(Consulting Project)

ตรวจติดตามภายใน
(Internal Audit)

การจัดทำระบบเอกสาร
(Setup Document)

ฝึกอบรมภายในองค์กร
(In-house Training)

ตรวจประเมินเบื้องต้น
(Pre-Assessment)

ฝึกอบรมภายนอกองค์กร
(Public Training)

มาตรฐานสากล

IATF 16949:2016

(มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

ISO/IEC 17025:2017

(มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ)

ISO 9001:2015

(มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

ISO 14001:2015

(มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ISO 45001:2018

(มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

Integrated Management System

(มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)

Productivity and Quality Improvement

(การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)