ประวัติวิทยากร-ที่ปรึกษา

คุณอังคพล   แช่มชวลิต
(Angcapol   Chamchawalit)

Consultant & Instructor

ISO 9001 , IATF 16949 and Core Tools , ISO/IEC 17025

Education

Bachelor Degree of Industrial Technology Major Industrial Engineering (IE) GPA : 3.81 (First Class Honor) Saint John’s University

คุณโสภณ ทัศนบรรจง
(Sophon Tassanabanjong)

Consultant & Instructor

ISO 9001 , ISO 14001 , Productivity improvement

Contact

Education

Master’s degree Master of Business Administration

Major : MBA Industrial Management

Ramkhamhaeng University

Lead Auditor Certificate

คุณกัลยา กิตติวรพงษ์กิจ
(Kanlaya Kittivoraphongkit)

Consultant & Instructor

ISO 9001 , IATF 16949 , ISO 4001 , Productivity improvement

Contact

Education

Degre : Bachelor Degree of Arts Business Administration and Management

Major : General Management

Bachelor Of Ayuthaya Teachers

Lead Auditor Certificate

คุณกัลยา กิตติวรพงษ์กิจ
(Kanlaya Kittivoraphongkit)

Consultant & Instructor

ISO 9001 , IATF 16949 , ISO 4001 , Productivity improvement

Contact

Education

Degre : Bachelor Degree of Arts Business Administration and Management

Major : General Management

Bachelor Of Ayuthaya Teachers

Lead Auditor Certificate

คุณกัลยา กิตติวรพงษ์กิจ
(Kanlaya Kittivoraphongkit)

Consultant & Instructor

ISO 9001 , IATF 16949 , ISO 4001 , Productivity improvement

ทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษา

คุณสุรศักย์ อัศวเสนา

คุณดำริ เอกเจริญ

คุณกิจติกรณ์ ชัยเลิศ