เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เดอะควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555
จากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านระบบมาตรฐานสากลสาขาต่างๆ
โดยบริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ (Consulting Project)
บริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Assessment)
บริการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
ฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training)
ฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training)
การจัดทำระบบเอกสาร (Setup Document) ตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล

IATF 16949:2016

(มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

ISO/IEC 17025:2017

(มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ)

ISO 9001:2015

(มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

ISO 14001:2015

(มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ISO 45001:2018

(มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

Integrated Management System

(มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)

Productivity and Quality Improvement

(การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)

โดยมุ่งเน้น

มุ่งเน้นการวางระบบบริหารคุณภาพขององค์กรให้เกิดความคล่องตัว
ให้มีการกระจายนโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพไปสู่หน่วยงานทุกระดับ
รวมทั้งมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับบุคลากร ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ลดความสูญเปล่าต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ อีกทั้งยังส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน

แนวทางดำเนินงานให้คำปรึกษาและฝึกอบรมของบริษัท ที่ปรึกษาจะมีการปรับความรู้ ความเข้าใจ ให้เข้ากับลักษณะและกระบวนการทำงานของแต่ละองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานจริง และคอยดูแลช่วยเหลือองค์กรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและมีความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร อีกทั้งยังตระหนักอยู่เสมอว่า ” ลูกค้า ต้องได้รับคำปรึกษาที่ดีที่สุด สำหรับทุกองค์กร “

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นบริษัทที่ปรึกษาและฝึกอบรมระบบมาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ
และลูกค้าเชื่อมั่นให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก"

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) และบริการฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) หลักสูตรต่าง ๆ ตามระบบมาตรฐานสากล

ให้บริการที่ปรึกษา (Consultant) การจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001, IATF 16949 , ISO/IEC 17025 ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001

บริการจัดทำระบบเอกสาร (Setup Document) บริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Assessment)
และตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบมาตรฐานสากล

Play Video

นำแนวคิดและวิธีการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณภาพ เผยแพร่สู่องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน