หลักสูตร INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (IMS)

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร (Course Outline In-house Training)
มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ Integrated Management System (IMS)