บรรยากาศอบรม In-house Training หลักสูตร ISO /IEC 17025:2017 Uncertainty of Measurement and Method Validation with Workshop

บรรยากาศการอบรม In-house Training

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29-30 มีนาคม 2564
หลักสูตร : ISO /IEC 17025:2017 Uncertainty of Measurement and Method Validation with Workshop
(การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี – ภาคปฏิบัติ)