บรรยากาศอบรม In-house Training หลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 How to Verification, Intermediate check, Validation,Traceability and Inter-laboratory technique

บรรยากาศการอบรม In-house Training

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) – GISTDA
วันที่ 17 เมษายน 2565
หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017 How to Verification, Intermediate check, Validation,Traceability and Inter-laboratory technique
(เทคนิคการทวนสอบเครื่องมือวัด, การตรวจสอบระหว่างใช้งาน, การตรวจสอบความใช้ได้,การสอบกลับได้ และการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ)