หลักสูตร ISO/IEC 17025:2017

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร(Course Outline In-house Training)
มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017